ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Millie By Sofie

Millie By Sofie, gevestigd Keltenheuvel 26, 2650 Edegem (handelend onder de commerciële naam “Millie By Sofie”) en ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0754.938.627.

 

Artikel 1     Betalingsvoorwaarden

 

a/ De facturen zijn contant betaalbaar op onze zetel ofwel op een bankrekening ten name van Sofie Soenen, behalve andere uitdrukkelijke overeenkomst. Het bestaan van een klacht ontheft jou, als Klant, niet van je verplichting de facturen te betalen binnen de overeengekomen termijnen.

 

b/ Enig protest tegen een factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 5 dagen na de factuurdatum.

Jij, als Klant, wordt verzocht steeds het nummer en de datum van de factuur te vermelden.

 

c/ Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag door jou, als Klant consument:

 • zullen de interesten en/of forfaitaire schadevergoeding slechts verschuldigd zijn na een termijn van 14 kalenderdagen na het versturen van de eerste aanmaning

Deze termijn van 14 dagen gaat in op de derde werkdag na verzending van de herinnering aan jou, als Klant consument. Indien de herinnering langs elektronische weg wordt verzonden, dan start de termijn reeds de kalenderdag na verzending van de aanmaning.

 

 • zal deze eerste aanmaning kosteloos zijn en in een duurzame vorm zijn opgemaakt, derwijze dat de consument deze informatie kan op slaan en waarbij de inhoud ongewijzigd blijft in de toekomst.
  • zal deze eerste aanmaning volgende specifieke vermeldingen bevatten:
  • een duidelijke beschrijving van het gekochte product of de geleverde dienst
  • het nog openstaande saldo
  • de termijn waarbinnen de schuld moet terugbetaald worden vooraleer enige kost, interest of schadevergoeding mag worden gevorderd
  • de vergoeding (schadebeding) die verschuldigd zal zijn bij niet-tijdige betaling
 • zal de interestvoet zijn, deze. die van toepassing is op betalingsachterstanden bij handelstransacties.

Onder consument wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden op de markt gebrachte producten verwerft of die gebruikt.

 

d/ Onverminderd het in het vorig lid bepaalde, zal in geval van niet-betaling van de factuur 14 dagen na de eerste kosteloze aanmaning, door jou, als Klant consument, een schadebeding gelden, als volgt:

  • Schulden onder €150,00: maximaal €20,00.
  • Schulden tussen €150,01 en €500,00: maximaal €30,00 plus 10% van het bedrag boven €150,00.
  • Schulden boven €500,01: maximaal €65,00 plus 5% van het bedrag boven €500,00, met een maximum van €2.000,00.

Onder consument wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden op de markt gebrachte producten verwerft of die gebruikt.

 

e/ Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals alle andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden jou, als Klant, afzonderlijk aangerekend.

 

f/De uitgifte van al of niet geaccepteerde wissels of het aanvaarden van betalingsmodaliteiten brengt geen wijziging aan de algemene verkoopsvoorwaarden mee, die onverminderd van toepassing blijven. Speciaal in geval van gerechtelijke actie in verband met de wissel zullen wij, als dienstverlener, het recht hebben de volledige toepassing te eisen van de punten c en d hiervoor.

 

g/ Bij niet-betaling of wanneer blijkt dat jij, als Klant tekort komt aan jouw verbintenissen, je jouw handtekening laat protesteren, je uitstel van betaling of een gerechtelijk akkoord aanvraagt, beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van jouw goederen, je door onze factoring- of kredietverzekeringsmaatschappij in de geweigerde categorie wordt geklasseerd…enz. of je je bevindt in één der toestanden voor dewelke de wet de onmiddellijke opeisbaarheid van alle schuld op termijn voorziet, behouden wij, als dienstverlener, ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten of van de eiser een geschikte waarborg te eisen.

Tevens behouden wij, als dienstverlener ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

 

Deze clausule heeft ten aanzien van jou, als Klant consument – in toepassing van artikel VI.83, 17° WER – een wederkerige en gelijkwaardige werking. Onder consument wordt verstaan : iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden op de markt gebrachte producten verwerft of die gebruikt.